Skip to the main content

STATUTEN BC DE TOCHTEN

STATUTEN BC DE TOCHTEN

 

Naam en zetel

Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam ‘BC De Tochten’ en wordt in deze statuten verder aangeduid als ‘de vereniging’.

2.      Zij heeft haar zetel te Rotterdam.

Oprichtingsdatum – verenigingsjaar

Artikel 2

1.      De vereniging is opgericht 1 januari 1987, en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Het verenigingsjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september daaropvolgend.

 

Doel.

Artikel 3

1.       De vereniging heeft ten doel het bridgespel op een gezellige, ongedwongen manier te spelen.

2.       De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a.   het organiseren van competities en verder door alles te doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht.

 

Leden en Begunstigers

Artikel 4

1.      De vereniging kent drie soorten leden, te weten: gewone, ereleden en leden van verdienste, terwijl de vereniging daarnaast begunstigers kent.

 1. Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen, die als lid van de vereniging zijn aangenomen overeenkomstig de daartoe bij het Huishoudelijk Reglement vast te stellen regelen.
 2. Ereleden en leden van verdienste zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging op bijzondere wijze hebben onderscheiden en als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd, op voordracht van het bestuur of van één of meer leden.
 3. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen.
 4. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.

 

Toelating

Artikel 5

1.       Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en begunstigers.

2.       Bij niet-toelating tot lid of begunstigen kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

 

Register

Artikel 6

1.   Het bestuur houdt een register, waarin de namen en de adressen van de leden, ereleden, leden van verdienste en begunstigers zijn opgenomen.

 

Einde van lidmaatschap

Artikel 7

1.       Het lidmaatschap eindigt:

 1. door opzegging door het lid;
 2. door opzegging door de vereniging.  Deze kan geschieden wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
 3. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt;
 4. door overlijden van het lid;
 5. door royement door de vereniging.
 1. Opzegging door de vereniging en ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 3. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 4. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
 5. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld.  Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande echter dat het geschorste lid het recht heeft zich in de algemene vergadering, waarin het in dit lid bedoelde beroep wordt behandeld, te verantwoorden.

7.   Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

 

Einde van rechten en verplichtingen van begunstigers

Artikel 8

 1. De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen wederzijds door opzegging overeenkomstig de bepalingen in het huishoudelijk reglement worden beëindigd behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.
 2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.

 

Geldmiddelen – jaarlijkse bijdragen

Artikel 9

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de leden en de begunstigers, inleggelden, boetes, schenkingen en uit eventuele andere baten.
 2. De begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse minimumbijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.

3.   Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

 

Bestuur

Artikel 10

1.   Het bestuur bestaat uit ten minste vijf (5) personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden.

2.   De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als vijf (5) of meer leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door vijf of meer leden moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

3.   Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin ten minste twee derde van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

4.   Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.

5.   Indien er meer dan een bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

6.   Om voor benoeming in aanmerking te komen moet een lid meerderjarig zijn.

 

Bestuursfuncties – besluitvorming van het bestuur

Artikel 11

 1. De voorzitter wordt als zodanig door de algemene vergadering benoemd. De verdeling van de overige bestuursfuncties over de door de algemene vergadering gekozen bestuursleden geschiedt door het bestuur zelf.
 2. Het bestuur kan uit zijn midden voor ieder der in het eerste lid genoemde functionarissen een vervanger aanwijzen.
 3. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

 

Einde bestuurslidmaatschap – periodiek aftreden – schorsing

Artikel 12

 1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen en geschorst.  Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door overlijden van- en bedanken door het bestuurslid of het eindigen van zijn lidmaatschap van de vereniging.

 

Bestuurstaak – vertegenwoordiging

Artikel 13

1.   Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

2.   Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd.  Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.

3.   Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies of door één of meer personen die door het bestuur worden benoemd.

4.   Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

5.   Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd:

a.  hetzij door drie gezamenlijk handelende bestuursleden.

 

Jaarverslag – rekening en verantwoording

Artikel 14

 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 2. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd beleid. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
 3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden, ereleden en leden van verdienste een kascommissie van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.  De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

4.   Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie zich door een deskundige doen bijstaan.  Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

5.   De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere kascommissie.

6.   Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de lid 1 en 2 tien jaren lang te bewaren.

 

Algemene vergadering

Artikel 15

1.       Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2.       Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering – jaarvergadering gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

 1. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 14, met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
 1. de benoeming van de in artikel 14 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
 2. voorziening in eventuele vacatures;
 3. voorstellen van het bestuur, de leden, de ereleden of leden van verdienste, aangekondigd bij  de oproeping voor de vergadering.

3.   Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

4.   Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek, met opgave de te behandelen onderwerpen van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van tien (10) procent der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.  Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping conform artikel 19.

 

Toegang en stemrecht.

Artikel 16

1.   Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden, ereleden en leden van verdienste van de vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden, behoudens het bepaalde in artikel 7 lid 6 en geschorste bestuursleden.

2.   Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur.

3.   leder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.  De bestuursleden, ereleden en leden van verdienste zijn eveneens elk gerechtigd tot het uitbrengen van één stem.

4.   Een lid kan slechts één ander lid schriftelijk machtigen namens hem zijn stem uit te brengen in de vergaderingen.  Van deze machtiging dient op een zodanige wijze te blijken, dat het bestuur deze voldoende acht. leder lid kan slechts één ander lid ter vergadering vertegenwoordigen.

 

Voorzitterschap en notulen

Artikel 17

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of bij diens

afwezigheid door de vicevoorzitter. Ontbreken de voorzitter en de vicevoorzitter dan treedt één der door het bestuur aangewezen plaatsvervangers als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

2.       Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon, notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht.

 

Besluitvorming van de algemene vergadering

Artikel 18

1.   Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend.  Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

2.   Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangd.  Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3.   Voor zover de statuten of de wet niets anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

4.   Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

5.   Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.

Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, echter uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.

Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.

Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

6.   Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.

7.   Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes.  Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

8.   Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

9.   Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot

statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

 

Bijeenroeping algemene vergadering

Artikel 19

1.       De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur.  De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 6. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven (7) dagen.

2.       Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in de artikelen 20 en 21.

 

Statutenwijziging

Artikel 20

1.       In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld

2.       Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.  Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.

3.       Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.  Is niet twee derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt na die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen vier weken na de eerste vergadering, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

4.       Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.  Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

 

Ontbinding.

Artikel 21

1.       De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering.

Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

2.       Bij ontbinding van de vereniging benoemt de algemene vergadering minstens twee (2) vereffenaars, die gehouden zijn over hun beleid iedere drie (3) maanden, dat de liquidatie voortduurt, verantwoording af te leggen.

3.       Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen.

 

Huishoudelijk reglement

Artikel 22

1.       De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, introductie, het bedrag van de jaarlijkse bijdrage, de werkzaamheden van het bestuur, de vergadering, de wijze van uitoefenen van het stemrecht en alle verdere onderwerpen waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.

2.       Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering, via een schriftelijk voorstel door ten minste eenderde gedeelte van de stemgerechtigden van de vereniging, of op voorstel van het bestuur.

3.      Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet.

 

Roken

Artikel 23

1.      Het roken tijdens door de vereniging belegde activiteiten, waaronder bridgedrives, vergaderingen, etc. in de daartoe betrokken speelruimte is niet toegestaan.

 

Toepasbaarheid statuten

Artikel 24

 1. In alle gevallen waarin de Statuten niet voorzien beslist voorlopig het bestuur, in laatste instantie de algemene vergadering. In geschillen tussen bestuur en leden over de uitleg en toepassing van de Statuten beslist de algemene vergadering.

 

Andere artikelen
Stepbridge

Stepbridge

  Voor de uitslagen van de Stepbridge competitie klik op de link. ...

29/09/2020 - Renée Verdonck

Gezellig bridgen in clubverband!

  Gezellig bridgen in clubverband!   Dan bent u bij onze bridgevereniging De Tochten...

28/09/2020 - Renée Verdonck
HUISHOUDELIJK REGLEMENT BC DE TOCHTEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BC DE TOCHTEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BC DE TOCHTEN   Algemene vergadering Artikel 1 ...

28/09/2020 - Renée Verdonck